بتاسهم
1400/12/05
22:32
#کسرام در بهمن با فروش 74 میلیارد ریالی به عدد 298 میلیارد ریالی رسیده و عدد خوبی داشت و 5 ماهه مشابه قبل 200 میلیارد ریال فروش داشت

#کسرام در بهمن با فروش ۷۴ میلیارد ریالی به عدد ۲۹۸ میلیارد ریالی رسیده و عدد خوبی داشت و ۵ ماهه مشابه قبل ۲۰۰ میلیارد ریال فروش داشت


انتهای خبر

0
0