محسن حسنلو
1400/01/08
10:50
#مادیرا 💢 صنایع ماشین های اداری ایران 💢 سهم در کوتاه مدت به محدود حمایتی خود می رسد و با تشکیل واگرای مثبت و ورود نقدینگی منتظر رشد می باشد. @H...

#مادیرا💢 صنایع ماشین های اداری ایران 💢سهم در کوتاه مدت به محدود حمایتی خود می رسد و با تشکیل واگرای مثبت و ورود نقدینگی منتظر رشد می باشد.@HasanluMohsenانتهای خبر

0
0