نوآوران امین
1399/08/12
15:31
مالیبل سایپا(#خلیبل) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده) ✅ افزایش 80 درصدی درآمدهای عملیاتی...

مالیبل سایپا(#خلیبل)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)✅ افزایش ۸۰ درصدی درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۱,۲۵۴,۳۹۵ میلیون ریال به مبلغ ۲,۲۵۳,۱۲۹ میلیون ریال رسیده است)


⭕️افزایش ۹۶ درصدی زیان خالص ۶ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق زیان ۵۵۰ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0