بتاسهم
1401/03/05
21:10
#تکمبا در فروردین 291 میلیارد ریال فروش داشته است واردیبهشت 385 میلیارد ریال شده و 2 ماهه 676 میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه سال قبل 100 میلیار...

#تکمبا در فروردین ۲۹۱ میلیارد ریال فروش داشته است واردیبهشت ۳۸۵ میلیارد ریال شده و ۲ ماهه ۶۷۶ میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه سال قبل ۱۰۰ میلیارد ریال بود


انتهای خبر

0
0