سیگنال یاب روزانه
1399/10/07
11:27
#خکاوه صف خرید هر منفی ای منفی نیست، منفی تکنیکی رو باید خرید

#خکاوه صف خریدهر منفی ای منفی نیست، منفی تکنیکی رو باید خرید

انتهای خبر

0
0