نوآوران امین
1399/08/25
16:56
ورزیران(#کورز) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده) ✅ افزایش 90 درصدی درآمدهای عملیاتی 6 ماهه 139...

ورزیران(#کورز)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)✅ افزایش ۹۰ درصدی درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۴۲۲,۵۳۴ میلیون ریال به مبلغ ۸۰۱,۸۹۷ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۸۸ درصدی سود خالص ۶ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۳۴۲۷ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0