سهم گلچین
1399/09/03
09:17
توقف نماد های: #وشهر، #قپیرا، #واتی، #شلرد (افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب) بازگشایی با محدودیت نوسان قیمت #حفاری، #زشریف، #غگلپا، #غالبر(افشای ا...

توقف نماد های:


#وشهر، #قپیرا، #واتی، #شلرد (افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب) بازگشایی با محدودیت نوسان قیمت


#حفاری، #زشریف، #غگلپا، #غالبر(افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف) بازگشایی بدون محدودیت دامنه نوسانبازگشایی نماد های:


#دعبیدح، #ومعادنح، #ساروم، #شخارک، #فمراد، #قمرو، #حپترو، #قلرست (عدم کشف قیمت در روز معاملاتی قبل) بدون محدودیت دامنه نوسان قیمتبازگشایی نمادهای معاملاتی #غشصفا ، #غپاک ، #غشاذر ، #زمگسا ، #خپویشانتهای خبر

0
0