بتاسهم
1399/10/07
15:05
#ونیکی درآذر در یک گزارش خوب به سود 2601 میلیارد ریالی در فروش سرمایه گذاری ها رسیده و تا اذر 7579985 میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

#ونیکی درآذر در یک گزارش خوب به سود ۲۶۰۱ میلیارد ریالی در فروش سرمایه گذاری ها رسیده و تا اذر ۷۵۷۹۹۸۵ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است


انتهای خبر

0
0