مهدی راد
1399/09/16
01:50
#خودرو سناریوی الیوتی دوم تریگر معامله: شکست سقف قیمتی اخیر در 420 تومن (شکست مقاومت خطچین بنفش)

#خودرو سناریوی الیوتی دومتریگر معامله: شکست سقف قیمتی اخیر در ۴۲۰ تومن (شکست مقاومت خطچین بنفش)
انتهای خبر

0
0