بتاسهم
1401/01/20
19:16
#حفاری 3ماهه اخیر خوبی داشت . دی به ۱۹۷۱ میلیارد ریال درامد رسیده است و بهمن 1455 میلیارد ریال شده است در اسفند این عدد 1895 میلیارد ریال بود مج...

#حفاری ۳ماهه اخیر خوبی داشت .


دی به ۱۹۷۱ میلیارد ریال درامد رسیده است و بهمن ۱۴۵۵ میلیارد ریال شده است در اسفند این عدد ۱۸۹۵ میلیارد ریال بود


مجموع ۱۲ ماهه ۱۷۵۶۵ میلیارد ریال بوده است .کل سال قبل این عدد ۱۲۵۵۳ میلیارد ریال بود.انتهای خبر

0
0