پارسیس تحلیل
1399/10/09
10:00
#ماهانه #خپارس گزارش ماهانه خپارس نشان میدهد که در آذر 1399 موفق به فروش 330 میلیارد تومان محصول شده است که نسبت به ماه گذشته رشد 52 درصدی داشته ا...

#ماهانه #خپارسگزارش ماهانه خپارس نشان میدهد که در آذر ۱۳۹۹ موفق به فروش ۳۳۰ میلیارد تومان محصول شده است که نسبت به ماه گذشته رشد ۵۲ درصدی داشته است.لازم به توضیح است که میانگین فروش ماهانه شرکت تا پایان این ماه مبلغ ۲۲۲ میلیارد تومان بوده که فروش این ماه نسبت به میانگین فروش ماهانه ۴۸ درصد بیشتر بوده است.مجموع فروش شرکت در سال مالی ۱۳۹۹ مبلغ ۱,۹۹۸ میلیارد تومان بوده است.در نمودار فوق روند فروش شرکت از ابتدای سال ۱۳۹۸ قابل مشاهده است.کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0