مبین تحلیل
1399/10/07
08:17
📌#سرب 📌#روی 📌#گزارش_ماهانه نکته قابل توجه ای که درمورد شرکت های سرب و روی ای موجود است انبار کردن محصولات و فروش آن ها در ماه های بعد می باشد. ای...

📌#سرب


📌#روی


📌#گزارش_ماهانهنکته قابل توجه ای که درمورد شرکت های سرب و روی ای موجود است انبار کردن محصولات و فروش آن ها در ماه های بعد می باشد. این روند را می تواند در عملکرد ماهانه شرکت های مربوطه دید:🔸#فسرب : تولید شرکت در آذر ماه برابر ۸۶۶ تن شمش سرب و روی می باشد(۳۲۴ تن شمش روی) درصورتی که فروش شرکت ۲۱۴۲ تن شمش روی می باشد.


🔸#فروی : برای این شرکت توضیح مربوطه برای ماه قبل اتفاق افتاده است شرکت در آبان ۱۰۷۷ تن تولید داشته است درصورتی که فروش آن ۱۸۳۵ ( در آذر ماه عملکرد شرکت از نظر تولید بهتر از آبان بوده است و رشد ۵۴ درصدی داشته است درصورتی که فروش کاهش ۴۰ درصدی داشته است).


🔸#کاما : تولید شرکت در آذر ماه ۲۱۲۵۹ تن تولید داشته است در صورتی که فروش آن ۳۱۰۰۳ تن بوده است.


🔸#فاسمین : تولید شرکت در آذر ماه ۱۷۳۲۷ تن و در ماه گذشته ۱۷۰۹۹ تن بوده است در صورتی که مقدار فروش آن در آذر و آبان به ترتیب ۵۳۶۷ و ۴۵۷۸ تن بوده است.


🔸#فرآور : تولید شرکت در آذر ماه ۴۸۴ تن بوده است( در ماه قبل تولید شرکت برابر ۶۲۰ تن) می باشد. درصورتی که فروش شرکت در آذر ماه ۳۲۰ تن و در آبان ماه ۳۱ تن بوده است.


➖➖➖➖➖
انتهای خبر

0
0