چارت های رامین جعفری
1399/11/26
23:20
#خپارس این به گروه سایپا نرفته به خودرو کشیده در گیر خط روند نزولی هست

#خپارس این به گروه سایپا نرفته به خودرو کشیده در گیر خط روند نزولی هستانتهای خبر

0
0