بتاسهم
1400/12/05
20:34
#حریل در بهمن با درامد بهتر 441 میلیارد ریالی به عدد 4597 میلیارد ریالی رسیده است . کل سال قبل 3550 میلیارد ریال بود

#حریل در بهمن با درامد بهتر ۴۴۱ میلیارد ریالی به عدد ۴۵۹۷ میلیارد ریالی رسیده است . کل سال قبل ۳۵۵۰ میلیارد ریال بود


انتهای خبر

0
0