پایگاه خبری انتخاب
1401/08/01
11:19
قوه قضاییه: 🔹یک دانشجوی پسر دانشگاه تهران در کوی دانشگاه خودکشی کرد 🔹 او خود را حلق آویز کرده بود 🔹او با ارسال پیامکی از قصد خود برای خودکشی گف...

قوه قضاییه:


🔹یک دانشجوی پسر دانشگاه تهران در کوی دانشگاه خودکشی کرد🔹 او خود را حلق آویز کرده بود🔹او با ارسال پیامکی از قصد خود برای خودکشی گفته بودجزئیات در👇👇


https://www.entekhab.ir/۰۰۲w۶a


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0