مهدی افضلیان
1399/11/08
15:52
نمادهای کوچک بازار را بشناسید کمترین ارزش بازار ارقام به میلیارد تومان 1. #فبستم 👈 22 2. #کابگن 👈 48 3. #شسم 👈 88 4. #کیا 👈 115 5. #ساذری 👈 133 ...

نمادهای کوچک بازار را بشناسیدکمترین ارزش بازارارقام به میلیارد تومان۱. #فبستم 👈 ۲۲ ۲. #کابگن 👈 ۴۸ ۳. #شسم 👈 ۸۸ ۴. #کیا 👈 ۱۱۵ ۵. #ساذری 👈 ۱۳۳ ۶. #ومشان 👈 ۱۶۴ ۷. #خعمرا 👈 ۱۷۵ ۸. #کایتا 👈 ۱۸۶ ۹. #سایرا 👈 ۱۹۴ ۱۰. #سفارود 👈 ۲۰۴ ۱۱. #غمینوح 👈 ۲۴۴ ۱۲. #فنرژی 👈 ۲۷۹ ۱۳. #وآتوس 👈 ۲۸۳ ۱۴. #گپارس 👈 ۲۸۹ ۱۵. #ولانا 👈 ۲۹۴ ۱۶. #تابا 👈 ۳۲۷ ۱۷. #ولراز 👈 ۳۴۳ ۱۸. #خبازرس 👈 ۳۶۰ ۱۹. #ثاژن 👈 ۳۶۱ ۲۰. #ثنظام 👈 ۳۷۸ ۲۱. #کفرآور 👈 ۳۷۹ ۲۲. #پلاست 👈 ۳۸۴ ۲۳. #ولیز 👈 ۳۹۳ ۲۴. #کسعدیح 👈 ۳۹۴ ۲۵. #وملت 👈 ۳۹۷ ۲۶. #ثتوسا 👈 ۴۰۷ ۲۷. #رتکو 👈 ۴۱۲ ۲۸. #نیرو 👈 ۴۱۲ ۲۹. #خفناور 👈 ۴۱۵ ۳۰. #پلوله 👈 ۴۱۸ ۳۱. #غگیلا 👈 ۴۳۴ ۳۲. #وجامی 👈 ۴۶۷ ۳۳. #تپولا 👈 ۴۷۲ ۳۴. #دزهراویح 👈 ۴۷۷ ۳۵. #وثخوز 👈 ۴۸۶ ۳۶. #ثعتما 👈 ۴۹۰ ۳۷. #خفولا 👈 ۴۹۲ ۳۸. #ولتجار 👈 ۴۹۹ ۳۹. #ولشرق 👈 ۵۰۶ ۴۰. #فافزا 👈 ۵۰۸@mehdiafzaliaan

انتهای خبر

0
0