نوآوران امین
1400/08/25
18:34
آ.س.پ(#ثاسپ) صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1400/06/31 (حسابرسی نشده) ⭕️ کاهش 46 درصدی درآمدهای عملیاتی 12 ماهه 1400 در مقایسه با دوره مشابه (...

آ.س.پ(#ثاسپ)


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)⭕️ کاهش ۴۶ درصدی درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۶۴۸,۹۸۷ میلیون ریال به مبلغ ۳۵۳,۳۲۷ میلیون ریال رسیده است)


⭕️کاهش ۴۷ درصدی سود خالص ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ و تحقق سود ۷۴ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0