مهندسی مالی
1399/08/18
13:48
#حکایت 🍃🍃 مردی الاغش را به بازار الاغ فروشان برد و آنرا 30 اشلون فروخت... خریدار بر بالای سکویی رفت و تا توانست از سجایا و مزایای الاغ گفت و آ...

#حکایت
🍃🍃 مردی الاغش را
به بازار الاغ فروشان برد و آنرا ۳۰ اشلون فروخت...


خریدار بر بالای سکویی رفت و تا توانست از سجایا و مزایای الاغ گفت و آنرا به مزایده گذاشت.


یکی گفت:


من آنرا ۴۰ اشلون میخرم .


دیگری گفت: ۵۰ اشلون باشد مال من.


از آن سو مرد دیگری گفت: ۶۰ اشلون ختم کلام ...


مرد با خودش گفت: یقینا این الاغی که فروخته ام بیشتر از اینها می ارزد که خلق الله حاضرند تا ۶۰ اشلون بابتش پول بدهند.


لذا گفت: ۹۰ اشلون مال خودم مجددا.


۹۰ اشلون یک...


۹۰ اشلون دو ...


و مردی با اینکه می‌دانست خر آنقدر نمی‌ارزد اما از ترس اینکه کسی بالاتر نخرد سریعا جواب داد ۹۰ مال من!
🍃حکایت مانند رفتار پشت پرده مافیای خودرو

انتهای خبر

0
0