کدال۳۶۰
1399/11/07
17:01
#اتکام تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ شرکت بیمه اتکایی امین 🔹 زمان برگزاری: ساعت 16:00 مورخ 1399/10/3...

#اتکام


تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ شرکت بیمه اتکایی امین🔹 زمان برگزاری: ساعت ۱۶:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
۱۳۹۹-۱۱-۰۷ ۱۷:۰۱:۴۸ (۷۱۷۱۳۸)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0