بتاسهم
1400/01/15
15:39
🔹با ابلاغ دولت، سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل اندوخته احتیاطی افزایش یافت. 🔹بر این اساس، سرمایه بانک مرکزی به مبلغ ۶۳ هزار و ۳۹۵ میل...

🔹با ابلاغ دولت، سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل اندوخته احتیاطی افزایش یافت.


🔹بر این اساس، سرمایه بانک مرکزی به مبلغ ۶۳ هزار و ۳۹۵ میلیارد ریال رسیدانتهای خبر

0
0