بتاسهم
1401/06/01
14:45
#کطبس با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوز DPM-IOP-00A-187 مورخ 1400/09/09و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده 1400/11/04 با توجه به افز...

#کطبس با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوز DPM-IOP-۰۰A-۱۸۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۹و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ با توجه به افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱۸۵,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۷۸۵,۰۰۰ میلیون ریال ، تعداد ۵۶۱,۷۴۳,۲۵۰ سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد ۳۸,۲۵۶,۷۵۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد.


مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ لغایت تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵انتهای خبر

0
0