تحلیل با سید علی محسنی
1399/09/30
22:30
نيرو صنعت سرچشمه از زیر مجموعه های #سرچشمه در 6 ماهه ب سود 20 میلیارد ریالی رسیده است

نیرو صنعت سرچشمه از زیر مجموعه های #سرچشمه در ۶ ماهه ب سود ۲۰ میلیارد ریالی رسیده است


انتهای خبر

0
0