بتاسهم
1401/06/02
09:24
#فلوله در فروردین با فروش 350 میلیارد ریالی مواجه بوده و اردیبهشت به 843 میلیارد ریال و خرداد 1693 میلیارد ریال بوده در 3ماهه دوم در تیر 1351 می...

#فلوله در فروردین با فروش ۳۵۰ میلیارد ریالی مواجه بوده و اردیبهشت به ۸۴۳ میلیارد ریال و خرداد ۱۶۹۳ میلیارد ریال بوده


در ۳ماهه دوم در تیر ۱۳۵۱ میلیارد ریال و مرداد ۱۴۲۵ میلیارد ریال بود و۵ ماهه ۵۶۶۳ میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه سال قبل این عدد ۱۳۷۸ میلیارد ریال بودانتهای خبر

0
0