سهام سودآور
1401/02/28
12:46
📌 #وآفر #مدیریت #حگهر بیشترین خالص خرید حقیقی‌ها و #فملی #ومعادن #فولاد بیشترین خالص خرید حقوقی‌ها در روز چهارشنبه 28 اردیبهشت بوده است.

📌 #وآفر #مدیریت #حگهر بیشترین خالص خرید حقیقی‌ها و #فملی #ومعادن #فولاد بیشترین خالص خرید حقوقی‌ها در روز چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت بوده است.


انتهای خبر

0
0