تکنیکال ثنایی
1399/10/09
10:23
#فملی.محدوده 1365منتظر سهم خواهیم بود تا الگوی کندلی مناسب ایجاد شود.در حتا حاضر خروج نوسانی صادر شده است ولی درکل حد ضرر را همین محدوده 1365 لحاظ ...

#فملی.محدوده ۱۳۶۵منتظر سهم خواهیم بود تا الگوی کندلی مناسب ایجاد شود.در حتا حاضر خروج نوسانی صادر شده است ولی درکل حد ضرر را همین محدوده ۱۳۶۵ لحاظ خواهیم کرد .انتهای خبر

0
0