وفابورس
1399/12/04
23:45
نفر بر جمعی =اتوبوس نفر بر یعنی یه نفر رو حمل میکنه ولی کلمه بعدی جمعی اومده که نقض ایجاد شده در حالی که همین یک کلمه ناقص و اشتباه چند ده میلیون...

نفر بر جمعی =اتوبوس


نفر بر یعنی یه نفر رو حمل میکنه ولی کلمه بعدی جمعی اومده که نقض ایجاد شده


در حالی که همین یک کلمه ناقص و اشتباه چند ده میلیون هزینه برداشته تا نوشته بشهانتهای خبر

0
0