بورسینه
1401/01/28
08:51
📌برترین صفوف در ۲دقیقه ابتدایی پیش گشایش 🔹تقاضا در بورس: #وتوصا ۲۱۲ میلیارد تومان #غزر ۱۳۴ میلیارد تومان #های_وب ۱۰۷ میلیارد تومان 🔹عرضه در بورس...

📌 برترین صفوف در ۲دقیقه ابتدایی پیش گشایش


🔹تقاضا در بورس:


#وتوصا ۲۱۲ میلیارد تومان


#غزر ۱۳۴ میلیارد تومان


#های_وب ۱۰۷ میلیارد تومان🔹عرضه در بورس:


#هامرز ۴ میلیارد تومان


#خاهن ۲ میلیارد تومان


#وآذر ۲ میلیارد تومان🔹تقاضا در فرابورس:


#غدیس ۶۸ میلیارد تومان


#وکبهمن ۶۵ میلیارد تومان


#تلیسه ۵۷ میلیارد تومان🔹عرضه در فرابورس:


#فماک ۲ میلیارد تومان


#کیا ۱ میلیارد تومان


#آریا ۱ میلیارد تومان
انتهای خبر

0
0