پایگاه خبری انتخاب
1399/08/23
15:34
♦️حمله کیهان به شورای شهر تهران به خاطر نامگذاری دو خیابان به نام استاد تناولی و سهراب شهید ثالث 🔹 گر تو قرآن بر این نمط خوانی ببری رونق مسلمانی ...

♦️حمله کیهان به شورای شهر تهران به خاطر نامگذاری دو خیابان به نام استاد تناولی و سهراب شهید ثالث


🔹 گر تو قرآن بر این نمط خوانی ببری رونق مسلمانی
واکنش شورای شهر:


🔹در این نامگذاری به تنوع و تکثر دیدگاه‌های مورد اقبال اجتماعی بها داده شدهجزییات در👇👇


entekhab.ir/۰۰۲S۲y


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0