کدال۳۶۰
1399/11/14
15:59
#بترانس #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - تهاتر مالیات با مطالبات از دولت- گروه ب) منتهی به سال مالی 1399/12/30 شرکت ایران ترانسفو ...

#بترانس


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - تهاتر مالیات با مطالبات از دولت- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت ایران ترانسفوشرح رویداد:


هیئت محترم وزیران طی مصوبه ردیف ۲ شماره ۱۳۰۹۶۷/ت۵۸۳۹۵ ه با تهاتر بدهی مالیاتی شرکت ایران ترانسفو به مبلغ ۰۰۰ر۱۵۰ر۱ میلیون ریال با مطالبات از دولت موافقت نموده است.
۱۳۹۹-۱۱-۱۴ ۱۵:۵۹:۵۲ (۷۱۹۳۵۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0