بورس۲۴
1400/12/04
13:22
بررسی تغییرات پرتفوی «وهامون» در بهمن ماه ۱۴۰۰

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، گزارش وضعیت پرتفوی شرکت سرمایه گذاری هامون صبا در بهمن ماه منتشر شد. لذا در ادامه ارزش پرتفوی و سود آن با جزئیات خرید و فروش افشا شده است.

بررسی تغییرات پرتفوی «وهامون» در بهمن ماه 1400

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت سرمایه گذاری هامون صبا در بهمن ماه ۲ میلیارد تومان سود داشته و ارزش پرتفوی بورسی این شرکت نیز در این ماه ۹۲۰ میلیارد تومان که نسبت به ماه قبل ۶۲ میلیارد تومان کاهش یافته است.وهامون
انتهای خبر

0
0