کدال۳۶۰
1401/03/16
15:24
#غناب #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - در خصوص شایعات مربوط به تولید شرکت اردبیل- گروه ب) منتهی به سال مالی 1400/12/29 شرکت صنعتی ن...

#غناب


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - در خصوص شایعات مربوط به تولید شرکت اردبیل- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شرکت صنعتی نابشرح رویداد:


در خصوص شایعات مربوط به تولید شرکت اردبیل
۱۴۰۱-۰۳-۱۶ ۱۵:۲۴:۴۶ (۸۹۳۲۵۶)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0