حامیان بورس ایران
1399/09/16
11:23
✅ #وصنا 📢 آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ موضوع: مجمع فوق العاده جهت افزایش سرمایه از سود انباشته زمان برگز...

✅ #وصنا📢 آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰موضوع: مجمع فوق العاده جهت افزایش سرمایه از سود انباشتهزمان برگزاری: ۱۳۹۹/۹/۲۵ ساعت ۱۰ صبح👈 حقوقی چند روزه به دید شرکت در مجمع افزایش سرمایه داره سنگین سهم را از حقیقی ها میخره!انتهای خبر

0
0