بورس۲۴
1400/11/19
15:19
ادامه تعلیقی نماد معاملاتی «قشیر»

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت تولیدی قند شیروان قوچان بجنورد اعلام نمود که تعلیق نماد معاملاتی ادامه می یابد.

ادامه تعلیقی نماد معاملاتی «قشیر»

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت تولیدی قند شیروان قوچان بجنورد اعلام نمود که تعلیق نماد معاملاتی حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰.۱۱.۲۵ ادامه می یابد.قشیر
انتهای خبر

0
0