محسن حسنلو
1399/09/23
11:11
#سیتا 💢 سرمایه گذاری سیمان تامین 💢 سهم منتظر شکست نقطه تریگری می باشد @HasanluMohsen

#سیتا💢 سرمایه گذاری سیمان تامین 💢سهم منتظر شکست نقطه تریگری می باشد@HasanluMohsenانتهای خبر

0
0