کدال۳۶۰
1400/09/09
12:17
#فروژ آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده زمان برگزاری: 1400/02/27 ساعت...

#فروژ


آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العادهزمان برگزاری: ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۷:۰۰۱۴۰۰-۰۹-۰۹ ۱۲:۱۹:۴۹ (۸۲۴۵۰۶)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0