بورس نامه
1399/09/16
11:46
عرضه ها یکم زیاد هست البته طبیعت بازار همینه همیشه یک عده فروشنده هستن و یک عده خریدار و هر دو جناح فک میکنن کار درستی کردن😅 قشنگی بازار به همینه

عرضه ها یکم زیاد هستالبته طبیعت بازار همینههمیشه یک عده فروشنده هستن و یک عده خریدارو هر دو جناح فک میکنن کار درستی کردن😅قشنگی بازار به همینه

انتهای خبر

0
0