پارسیس تحلیل
1399/10/08
14:00
#خروج_حقیقی ورود پول به بزرگان امروز شاهد خروج 125 میلیارد تومان پول حقیقی (یا ورود حقوقی) از (به) بازار بودیم. همچنین امروز شاهد خروج 257 میلی...

#خروج_حقیقیورود پول به بزرگانامروز شاهد خروج ۱۲۵ میلیارد تومان پول حقیقی (یا ورود حقوقی) از (به) بازار بودیم.همچنین امروز شاهد خروج ۲۵۷ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی از نمادهایی با ارزش بازار کمتر از ۴۰ هزار میلیارد تومان و در مقابل، ورود ۱۳۲ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی به نمادهای با ارزش بازار بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان بوده ایم.
لازم به توضیح است که امروز در بخش خرید، ۸۶ درصد خرید ها توسط حقیقی ها و ۱۴ درصد توسط حقوقی ها انجام شد.
در بخش فروش، ۸۷ درصد فروش ها توسط حقیقی ها و ۱۳ درصد توسط حقوقی ها انجام شد.
کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0