محسن حسنلو
1399/08/18
09:41
#وتجارت 💢 بانک تجارت 💢 سهم در حال ساخت الگوی سر و شانه کف می باشد @HasanluMohsen

#وتجارت💢 بانک تجارت 💢سهم در حال ساخت الگوی سر و شانه کف می باشد@HasanluMohsenانتهای خبر

0
0