نوآوران امین
1399/08/18
11:30
امروز 68750 تن ورق گرم B با قیمت 13347 تومان عرضه و با همان قیمت معامله شد.20020 تن ورق گرم C با قیمت 13347 تومان عرضه و با همان قیمت معامله شد. /1...

امروز ۶۸۷۵۰ تن ورق گرم B با قیمت ۱۳۳۴۷ تومان عرضه و با همان قیمت معامله شد.۲۰۰۲۰ تن ورق گرم C با قیمت ۱۳۳۴۷ تومان عرضه و با همان قیمت معامله شد. /۱۲۰۱۲ تن سبد میلگرد ۱۴ تا ۲۸ با قیمت ۱۱۳۹۶ تومان عرضه و ۹۴۶۰ تن آن با همان قیمت معالمه شد./ ۲۲۰۰ تن سبد میلگرد مخلوط با قیمت ۱۱۳۹۶ تومان عرضه و ۱۵۸۴ تن آن با همان قیمت معامله شد./۴۰۰۰ تن مس کاتدی با قیمت ۱۸۰۵۵۱ تومان عرضه و ۲۰ تن آن با همان قیمت معامله شد. /۲۰۰ تن بیلت آلومینیومی با قیمت ۵۸۶۴۴ تومان عرضه و ۲۰ تن آن با همان قیمت معامله شد./ ۲۰۰۰ تن شمش آلومینیومی با قیمت ۵۴۸۶۸ تومان عرضه و ۶۰ تن آن با همان قیمت معامله شد. / آگاه


انتهای خبر

0
0