کارگزاری سهام بارز
1399/11/08
09:29
#اوره رشد قیمت فیوچر اوره ادامه دارد قیمت فیوچر اوره به ۳۵۰ دلار نزدیک شده است.

#اورهرشد قیمت فیوچر اوره ادامه داردقیمت فیوچر اوره به ۳۵۰ دلار نزدیک شده است.

انتهای خبر

0
0