بتاسهم
1399/08/12
23:44
#وثنو در12ماهه 2583 ریال در گزارش 12ماهه حسابرسی شده شناسایی کرده است

#وثنو در۱۲ماهه ۲۵۸۳ ریال در گزارش ۱۲ماهه حسابرسی شده شناسایی کرده است


انتهای خبر

0
0