بانی فام
1400/03/22
13:48
نمادهایی که در آنها افراد حقیقی در لحظه خرید درشت داشته اند #آریان #بنو #پتایر #پرداخت #تپولا #خمحرکه #خموتور #خمهر #ساراب #سبهان #سمازن #سمگا #شپ...

نمادهایی که در آنها افراد حقیقی در لحظه خرید درشت داشته اند#آریان #بنو #پتایر #پرداخت #تپولا #خمحرکه #خموتور #خمهر #ساراب #سبهان #سمازن #سمگا #شپنا #غپونه #غفارس #غکورش #غگلپا #فاسمین #فزرین #فگستر #فلوله #کلر #گشان #واحیا #وشهر #وصنا #وملی

انتهای خبر

0
0