کدال۳۶۰
1399/11/14
15:59
#ولشرق #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - پیش بینی سود هر سهم برای سال مالی 1400/09/30- گروه ب) منتهی به سال مالی 1400/09/30 شرکت لیز...

#ولشرق


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - پیش بینی سود هر سهم برای سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ شرکت لیزینگ ایران و شرقشرح رویداد:


پیرو نامه معاونت نظارت بر بورس و با عنایت به پیگیری های صورت پذیرفته توسط سهامداران و نهادهای نظارتی مبنی بر درخواست انتشار پیش بینی سود هر سهم به اطلاع می رساند پیش بینی سود خالص شرکت در سال جاری مبلغ ۲۰۰،۱۵۰ میلیون ریال بوده و پیش بینی درآمد هر سهم (برمبنای سرمایه ۶۰۰ میلیارد ریال) در سال مزبور مبلغ ۳۳۳ ریال برآورد می گردد.
۱۳۹۹-۱۱-۱۴ ۱۵:۵۹:۵۷ (۷۱۸۷۹۷)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0