نبض بازار بورس تهران (بازیگران بورس)
1400/01/08
08:36
#وتجارت #وبملت #وبصادر خبر از تسویه بدهی های دولت به این سه بانک از طریق دادن سهام دولتی برخی شرکت ها، خبر خوبی هست و باید دید واکنش امروز این بان...

#وتجارت #وبملت #وبصادرخبر از تسویه بدهی های دولت به این سه بانک از طریق دادن سهام دولتی برخی شرکت ها، خبر خوبی هست و باید دید واکنش امروز این بانکی ها و گروه بانکی به این خبر چه خواهد بود.

انتهای خبر

0
0