کانال تحلیلی پارسیس
1399/09/07
18:00
#ماهانه #کویر گزارش ماهانه کویر نشان میدهد که در آبان 1399 موفق به فروش 904 میلیارد تومان محصول شده است که نسبت به ماه گذشته رشد 14 درصدی داشته اس...

#ماهانه #کویرگزارش ماهانه کویر نشان میدهد که در آبان ۱۳۹۹ موفق به فروش ۹۰۴ میلیارد تومان محصول شده است که نسبت به ماه گذشته رشد ۱۴ درصدی داشته است.مجموع فروش شرکت در سال مالی ۱۳۹۹ مبلغ ۴,۶۰۲ میلیارد تومان بوده است.در نمودار فوق روند فروش شرکت از ابتدای سال ۱۳۹۸ قابل مشاهده است.کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0