کدال۳۶۰
1401/03/10
14:34
#پترول مشخصات #کمیته_حسابرسی و #واحد_حسابرسی داخلی شرکت گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس شرکت گروه سرمایه گذاری و توسعه صن...

#پترول


مشخصات #کمیته_حسابرسی و #واحد_حسابرسی داخلی شرکت گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس شرکت گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس۱۴۰۱-۰۳-۱۰ ۱۴:۳۴:۴۵ (۸۹۱۷۹۰)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0