کدال۳۶۰
1399/08/11
21:49
#زماهان اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونی اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه شرکت مجتمع توليد گوشت...

#زماهان


اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونیاظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هییت مدیره در خصوص افزایش سرمایه شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان - نماد: زماهانبا عنایت به ماده ۳ دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب ۱۳۹۵/۰۷/۱۷ هییت مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار) بهپیوست اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی (موسسه حسابرسی موسسه حسابرسی مفید راهبر ) نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ هییت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱,۴۰۳,۲۸۲,۲۳۲,۶۱۶ ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور تجدید ارزیابی داراییها(صرفا زمین) ارایه می گردد. بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد و در این خصوص اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت.۱۳۹۹-۰۸-۱۱ ۲۱:۴۹:۴۷ (۶۸۸۸۰۰)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0