وارن بافت
1399/08/27
16:55
خروج پول از صندوق های با درآمد ثابت با شتاب زیاد، این پول های سنگین در حال تزریق به بازار هست برآیندها 245 میلیارد تومان خروج پول حقیقی ها از صن...

خروج پول از صندوق های با درآمد ثابت با شتاب زیاد، این پول های سنگین در حال تزریق به بازار هستبرآیندها۲۴۵ میلیارد تومان خروج پول حقیقی ها از صندوق های درآمد ثابتانتهای خبر

0
0