محسن حسنلو
1399/10/28
12:21
#خساپا 💢 سایپا 💢 سهم در کف قیمتی می باشد و منتظر رشد خوب در سهم هستیم @HasanluMohsen

#خساپا💢 سایپا 💢سهم در کف قیمتی می باشد و منتظر رشد خوب در سهم هستیم@HasanluMohsenانتهای خبر

0
0