بورس۲۴
1401/02/30
21:20
گردش پول داغ در بورس

بورس ۲۴ : ارزش معاملات خرد بازار سهام در ۳۵ روز کاری سپری شده از سال ۱۴۰۱ از ۲۲۳۰۹۹ میلیارد تومان عبور کرد. این عدد به معنی ثبت متوسط روزانه حدود ۶۴۰۰ میلیارد تومان معامله خرد است. متوسط ارزش معاملات روزانه خرد در ۳۰ روز گذشته ۶۱۰۰ میلیارد تومان بود. تداوم رشد ارزش معاملات خرد نشان دهنده ورود نقدینگی تازه نفس به بازار سهام و ترمیم اعتماد مردم به بورس است.

گردش پول داغ در بورس

بورس۲۴ : ارزش معاملات خرد بازار سهام در ۳۵ روز کاری سپری شده از سال ۱۴۰۱ از ۲۲۳۰۹۹ میلیارد تومان عبور کرد.


این عدد به معنی ثبت متوسط روزانه حدود ۶۴۰۰ میلیارد تومان معامله خرد است.


متوسط ارزش معاملات روزانه خرد در ۳۰ روز گذشته ۶۱۰۰ میلیارد تومان بود.


تداوم رشد ارزش معاملات خرد نشان دهنده ورود نقدینگی تازه نفس به بازار سهام و ترمیم اعتماد مردم به بورس است.


ارزش معاملات هفتگی ۱۴۰۱


ارزش کل معاملات بورس و فرابورس بانضمام اوراق مشارکت

ارزش معاملات خرد بورس و فرابورس

هفته اول فروردین

۲۸۹۹۵ میلیارد تومان

هفته اول فروردین

۲۲۷۰۹ میلیارد تومان

هفته دوم فروردین

۲۱۹۸۳۸ میلیارد تومان

هفته دوم فروردین

۲۶۸۷۸ میلیارد تومان

هفته سوم فروردین

۲۳۰۷۲۹ میلیارد تومان

هفته سوم فروردین

۲۸۳۹۲ میلیارد تومان

هفته چهارم فروردین

۲۳۱۳۵۸ میلیارد تومان

هفته چهارم فروردین

۳۰۳۶۳ میلیارد تومان

هفته اول اردیبهشت

۳۹۸۴۷ میلیارد تومان

هفته اول اردیبهشت

۲۴۴۰۲ میلیارد تومان

هفته دوم اردیبهشت

۲۰۲۱۱۶ میلیارد تومان

هفته دوم اردیبهشت

۱۷۸۸۹ میلیارد تومان

هفته سوم اردیبهشت

۲۱۶۲۹۹ میلیارد تومان

هفته سوم اردیبهشت

۳۳۲۳۲ میلیارد تومان

هفته چهارم اردیبهشت

۲۱۸۷۹۴ میلیارد تومان

هفته چهارم اردیبهشت

۳۹۲۳۴ میلیارد تومان

جمع کل از ابتدای سال

۱۳۸۷۸۷۲ میلیارد تومان

جمع کل از ابتدای سال

۲۲۳۰۹۹ میلیارد تومان

انتهای خبر

0
0